PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Platform Turizm”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Platform Turizm tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
 • İlgili kişiler veya üçüncü kişiler tarafından bildirilen haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Şartları, Veri İşleme Amacı ve Veri Toplama Yöntemi

Platform Turizm’in veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Faaliyet ve Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Haber, hizmet, politika-prosedür değişikliği, sözleşme süreçleri için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Ad Soyad

Telefon

E posta

İş Adresleri

m.5/2-e, m.5/2-f Yüz yüze Görüşme

(Otomatik olmayan yollarla)

Güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kamera ve ses kayıtlarının alınması Kamera, görüntü ve ses kayıtları m.5/2-f Kamera Sistemleri

(Kısmen otomatik olan yollarla)

Sözleşmeler ve vekaletlerin hazırlanması, cari kayıtların oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve muhasebe süreçlerin yönetilmesi İletişim Bilgileri (E-posta, telefon numarası, adres, kurum adı)

Banka Hesap Numaraları

Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası)

Sözleşmeler

İmza Sirküleri

Ticaret Sicil Gazetesi

Vergi Levhaları

Finansal Bilgileri

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f Sözleşmeler

E-Posta

(Kısmen otomatik olan yollarla)

Fatura Bilgileri

Banka Hesap Bilgileri

Ödenecek Tutar Bilgileri

Cari Hesap Bilgileri

Sözleşmeler

Fatura

(Otomatik olmayan yollarla)

İhale süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, işin ifasının ve devamlılığının sağlanması ve yasal uyumun gerçekleştirilmesi İletişim Bilgileri (E-posta, telefon numarası, adres, kurum adı)

Sözleşmeler

İmza Sirküleri

Yönetim Bilgileri

Müşteri Personel ve İletişim Bilgileri

m.5/2-e, m.5/2-c, m.5/2-ç Sözleşmeler

E-Posta

(Kısmen otomatik olan)

Sözleşme hazırlanması, araç teslim tutanaklarının oluşturulması Adı Soyadı

T.C Kimlik No

Kimlik Seri, No

Anne Adı

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Medeni Hali

İmza

Fotoğraf

Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy

Cilt No

Aile Seri No

Cinsiyeti

Pasaport

Yabancı Kimliği

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f Ürün veya hizmet alan kişi

(Kısmen otomatik olan yollarla)

Dini

Kan Grubu

(Eski kimlik kartları nedeniyle)

m.6/2 Ürün veya hizmet alan kişi

(Kısmen otomatik olan yollarla)

Araç teslim tutanaklarının oluşturulması ve araç takiplerinin yapılması Plaka Bilgileri

Şase Bilgisi

Ek Donanım Bilgisi

Araç Sahip Bilgisi

İletişim Bilgileri (E-posta, telefon numarası, adres, kurum adı)

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f  ERP

(Kısmen otomatik olan yollarla)

Talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması Talep ve Şikâyet İçeriği

Adı Soyadı

E-Posta

Telefon

Sicil Bilgisi

Yüz yüze görüşme

Telefon

E-Posta

(Kısmen otomatik olan yollarla)

Ziyaretçi kayıtlarının tutulması Adı Soyadı

Görüşülecek Kişi

Giriş Saati

Geliş Sebebi

m.5/2-f Yüz yüze görüşme

Ziyaretçi

(Otomatik olmayan yollarla)

Aracın konum (GPS) bilgisinin kayıt altına alınması Aracın konum (GPS) bilgisi m.5/2-f Araç takip sistemi

(Kısmen otomatik olan yollarla)


B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarım Faaliyeti Veri Aktarım Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Haber, hizmet, politika-prosedür değişikliği, sözleşme süreçleri için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Gerekli hizmetin sağlanması, iş süreçlerinin devamının sağlanması Tedarik hizmeti alınan üçüncü kişi ve Grup şirketleri
Güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kamera ve ses kayıtlarının alınması Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meydana gelen adli olayların araştırılması Kolluk kuvvetleri, yargı mercileri ve yasal süreç ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar
Sözleşmeler ve vekaletlerin hazırlanması, cari kayıtların oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve muhasebe süreçlerin yönetilmesi Mali işler süreçlerinin yürütülmesi

Ödemelerin yapılabilmesi

Vergi Dairesi

Banka

Mali işler süreçlerinin yürütülmesi

Ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması

Denetim faaliyetleri kapsamında ilgili evrakların kontrolünün sağlanması

Banka ve finans kuruluşları,

Mali yükümlülükler ile ilgili finans kuruluşları YMM,

Denetim firmaları

Şirketin denetim sürecinde denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli hukuksal işlemlerin takip edilmesi Denetim firmaları

Hukuk büroları

Araç teslim tutanaklarının oluşturulması ve araç takiplerinin yapılması Bilgilendirmenin sağlanması Tedarik hizmeti alınan üçüncü kişi ve Grup Şirketleri

C. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No                 : 0730021422400010

İnternet Adresi          : www.platformturizm.com

Telefon Numarası     : +90 212 538 44 45    +90 216 388 71 71

E-Posta Adresi          : kvkk@platformturizm.com

Adres                         : Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı No:154/9 Kat:1 Ümraniye/İstanbul

KEP Adresi               : platformturizm@hs03.kep.tr

Başvuru formu için buraya tıklayın.